جاشمعی بتنی

تومان65,000

ﺟﺎﺷﻤﻌﯽ وارﻣﺮی زﯾﮓ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﻊ وارﻣﺮ را درون ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯿﺪﻫﺪ. اﯾﻦ ﺟﺎﺷﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ از ﺑﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﺘﻮدﯾﻮ زﯾﮓ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﯿﻤﺎن و اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ دﮐﻮراﺗﯿﻮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺟﺎﻣﺸﻌﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﯽ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﻋﺪد ﺷﻤﻊ وارﻣﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﮕﺮدد.

10 در انبار

شناسه محصول: C2 دسته: ,

توضیحات

ﺟﺎﺷﻤﻌﯽ وارﻣﺮی زﯾﮓ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﻊ وارﻣﺮ را درون ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯿﺪﻫﺪ. اﯾﻦ ﺟﺎﺷﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ از ﺑﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﺘﻮدﯾﻮ زﯾﮓ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﯿﻤﺎن و اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ دﮐﻮراﺗﯿﻮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺟﺎﻣﺸﻌﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﯽ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﻋﺪد ﺷﻤﻊ وارﻣﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﮕﺮدد.

اطلاعات بیشتر

وزن 200 g
ابعاد 7 × 3 cm