جاشمعی بتنی

تومان85,000

ﺟﺎﺷﻤﻌﯽ وارﻣﺮی اﺳﺘﻮدﯾﻮ زﯾﮓ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺖ از ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺘﻨﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﻪ ﻇﺮف ﺷﯿﺸﻪ ای را درون ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ. ﺷﻤﻊ وارﻣﺮ درون ﻇﺮف ﺷﯿﺸﻪ ای ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﺑﺎروﺷﻦ ﮐﺮدن آن ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻧﻮر ای ﺧﺎص ﺑﻪ آن ﻣﯿﺪﻫﺪ. اﺑﻦ ﻇﺮف ﺷﯿﺸﻪ ای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ درون ﺷﯿﺸﻪ ﺟﻠﻮه ﺟﺪا ﺷﺪن و ﺷﺴﺘﺸﻮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺶ اﻧﺪازی ﺑﺮ ﺳﻄﻮح دﯾﮕﺮ ﮐﻒ اﯾﻦ ﺟﺎﺷﻤﻌﯽ ﺑﺎ ﻓﻮم ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﺘﻮدﯾﻮ زﯾﮓ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﯿﻤﺎن و اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ دﮐﻮراﺗﯿﻮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺟﺎﻣﺸﻌﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﯽ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﻋﺪد ﺷﻤﻊ وارﻣﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﮕﺮدد.

5 در انبار

شناسه محصول: C1 دسته: ,

توضیحات

ﺟﺎﺷﻤﻌﯽ وارﻣﺮی اﺳﺘﻮدﯾﻮ زﯾﮓ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺖ از ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺘﻨﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﻪ ﻇﺮف ﺷﯿﺸﻪ ای را درون ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ. ﺷﻤﻊ وارﻣﺮ درون ﻇﺮف ﺷﯿﺸﻪ ای ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﺑﺎروﺷﻦ ﮐﺮدن آن ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻧﻮر ای ﺧﺎص ﺑﻪ آن ﻣﯿﺪﻫﺪ. اﺑﻦ ﻇﺮف ﺷﯿﺸﻪ ای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ درون ﺷﯿﺸﻪ ﺟﻠﻮه ﺟﺪا ﺷﺪن و ﺷﺴﺘﺸﻮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺶ اﻧﺪازی ﺑﺮ ﺳﻄﻮح دﯾﮕﺮ ﮐﻒ اﯾﻦ ﺟﺎﺷﻤﻌﯽ ﺑﺎ ﻓﻮم ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﺘﻮدﯾﻮ زﯾﮓ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﯿﻤﺎن و اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ دﮐﻮراﺗﯿﻮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺟﺎﻣﺸﻌﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﯽ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﻋﺪد ﺷﻤﻊ وارﻣﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﮕﺮدد.

اطلاعات بیشتر

وزن 400 g
ابعاد 8.6 × 7.5 cm