جاشمعی بتنی

تومان65,000

ﺟﺎﺷﻤﻌﯽ وارﻣﺮی زﯾﮓ اﺳﺘﻮدﯾﻮ از ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺘﻨﯽ ﯾﮑﭙﺎرچه تشکیل شده است. ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺶ اﻧﺪازی ﺑﺮ ﺳﻄﻮح دﯾﮕﺮ ﮐﻒ اﯾﻦ ﺟﺎﺷﻤﻌﯽ ﺑﺎ ﻓﻮم ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه. زیگ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﯿﻤﺎن و اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ دﮐﻮراﺗﯿﻮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺟﺎﻣﺸﻌﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﯽ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﻋﺪد ﺷﻤﻊ وارﻣﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﮕﺮدد. توجه فرمایید به دلیل دست ساز بودن این محصولات ممکن است تفاوت‌هایی جزیی با یکدیگر داشته باشند.

10 در انبار

شناسه محصول: C3 دسته: ,

توضیحات

ﺟﺎﺷﻤﻌﯽ وارﻣﺮی زﯾﮓ اﺳﺘﻮدﯾﻮ از ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺘﻨﯽ ﯾﮑﭙﺎرچه تشکیل شده است. ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺶ اﻧﺪازی ﺑﺮ ﺳﻄﻮح دﯾﮕﺮ ﮐﻒ اﯾﻦ ﺟﺎﺷﻤﻌﯽ ﺑﺎ ﻓﻮم ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه. زیگ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﯿﻤﺎن و اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ دﮐﻮراﺗﯿﻮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺟﺎﻣﺸﻌﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﯽ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﻋﺪد ﺷﻤﻊ وارﻣﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﮕﺮدد. توجه فرمایید به دلیل دست ساز بودن این محصولات ممکن است تفاوت‌هایی جزیی با یکدیگر داشته باشند.

اطلاعات بیشتر

وزن 280 g
ابعاد 8.5 × 8.5 × 3.5 cm

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…