جای کارت ویزیت بتنی

تومان95,000

نگهدارنده کارت ویزیت زیگ استودیو از بتن یکپارچه ساخته شده است. طراحی این محصول با دو کارایی صورت گرقته است. به صورتی که در قسمت جلویی محفظه‌ای جهت قرار گرفتن چندین کارت ویزیت پیش بینی شده و در قسمت پشتی محلی برای قرار گرفتن اشیائی کوچک مانند سوزن، فلش یا گیره کاغذ تعبیه شده است. برای جلوگیری از خش اندازی بر سطوح دیگر کف این نگهرانده کارت ویزیت با چوب پنبه پوشانده شده است. زیگ استودیو ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﻮاد و آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎﻫﺎی زﯾﺎد ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ رسیده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ در ﺟﻬﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﺎرا ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ رﯾﺰی ﺣﺠﻢ اﺻﻠﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻤﺎل زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﺸﻮد.

این محصول قسمتی از ست اداری 5تکه زیگ استودیو میباشد.

در انبار موجود نمی باشد

شناسه محصول: O1 دسته: ,

توضیحات

نگهدارنده کارت ویزیت زیگ استودیو از بتن یکپارچه ساخته شده است. طراحی این محصول با دو کارایی صورت گرقته است. به صورتی که در قسمت جلویی محفظه‌ای جهت قرار گرفتن چندین کارت ویزیت پیش بینی شده و در قسمت پشتی محلی برای قرار گرفتن اشیائی کوچک مانند سوزن، فلش یا گیره کاغذ تعبیه شده است. برای جلوگیری از خش اندازی بر سطوح دیگر کف این نگهرانده کارت ویزیت با چوب پنبه پوشانده شده است. زیگ استودیو ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﻮاد و آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎﻫﺎی زﯾﺎد ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ رسیده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ در ﺟﻬﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﺎرا ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ رﯾﺰی ﺣﺠﻢ اﺻﻠﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻤﺎل زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﺸﻮد.

این محصول قسمتی از ست اداری 5تکه زیگ استودیو میباشد.

اطلاعات بیشتر

وزن 340 g
ابعاد 10 × 10 × 3.5 cm

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…