زیرسیگاری بتنی

تومان75,000

زﯾﺮ ﺳﯿﮕﺎری ﺑﺘﻨﯽ اﺳﺘﻮدﯾﻮ زﯾﮓ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮی ﺷﺶ ﺿﻠﻌﯽ و اﺑﻌﺎدی ﮐﻮﭼﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. در دو ﻃﺮف اﯾﻦ زﯾﺮ ﺳﯿﮕﺎری دو ﺷﯿﺎر ﺑﺮای ﻗﺮار ﮔﯿﺮی ﺳﯿﮕﺎر ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﺘﻮدﯾﻮ زﯾﮓ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﯿﻤﺎن و اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ دﮐﻮراﺗﯿﻮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ زﯾﺮ ﺳﯿﮕﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﯽ و با رنگ طبییعی بتن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﮕﺮدد.

4 در انبار

شناسه محصول: S1 دسته: ,

توضیحات

زﯾﺮ ﺳﯿﮕﺎری ﺑﺘﻨﯽ اﺳﺘﻮدﯾﻮ زﯾﮓ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮی ﺷﺶ ﺿﻠﻌﯽ و اﺑﻌﺎدی ﮐﻮﭼﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. در دو ﻃﺮف اﯾﻦ زﯾﺮ ﺳﯿﮕﺎری دو ﺷﯿﺎر ﺑﺮای ﻗﺮار ﮔﯿﺮی ﺳﯿﮕﺎر ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﺘﻮدﯾﻮ زﯾﮓ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﯿﻤﺎن و اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ دﮐﻮراﺗﯿﻮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ زﯾﺮ ﺳﯿﮕﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﯽ و با رنگ طبییعی بتن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﮕﺮدد.

اطلاعات بیشتر

وزن 100 g
ابعاد 7.5 × 2.5 cm