ساعت رومیزی بتنی

تومان230,000

اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت نیم دایره‌ای عمود بر ﺳﻄﺢ ﻣﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد. نیم دایره دیگری در سطح پایینی این نیم دایره تهی شده است تا از زمختی ساعت بر میز  بکاهد. ﻃﺮاﺣﯽ و ساﺧﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ در زیگ استودیو با ﻧﻬﺎﯾﺖ دقت و در راستای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻃﺮﺣﯽ ﻣﯿﻨﯿﻤﺎل انجام شده اﺳﺖ. ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ از ﺟﻨﺲ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ای ﺗﺨﺖ و ﺑﺪون ﻋﺪد ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ. راه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎﻃﺮی از ﭘﺸﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. زیگ استودیو ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﻮاد و آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎﻫﺎی زﯾﺎد ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ رسیده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ در ﺟﻬﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﺎرا ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ رﯾﺰی ﺣﺠﻢ اﺻﻠﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻤﺎل زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﺸﻮد.

5 در انبار

شناسه محصول: T1 دسته: ,

توضیحات

اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت نیم دایره‌ای عمود بر ﺳﻄﺢ ﻣﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد. نیم دایره دیگری در سطح پایینی این نیم دایره تهی شده است تا از زمختی ساعت بر میز  بکاهد. ﻃﺮاﺣﯽ و ساﺧﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ در زیگ استودیو با ﻧﻬﺎﯾﺖ دقت و در راستای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻃﺮﺣﯽ ﻣﯿﻨﯿﻤﺎل انجام شده اﺳﺖ. ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ از ﺟﻨﺲ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ای ﺗﺨﺖ و ﺑﺪون ﻋﺪد ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ. راه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎﻃﺮی از ﭘﺸﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. زیگ استودیو ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﻮاد و آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎﻫﺎی زﯾﺎد ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ رسیده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ در ﺟﻬﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﺎرا ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ رﯾﺰی ﺣﺠﻢ اﺻﻠﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻤﺎل زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﺸﻮد.

 

اطلاعات بیشتر

وزن 900 g
ابعاد 21 × 3 × 11.5 cm