ساعت رومیزی بتنی

تومان230,000

این ساعت رومیزی که در استودیو زیگ طراحی شده، از بتن یکپارچه ساخته شده است. عقربه‌های آن مشکی رنگ و دارای ثانیه شمار قرمز می‌باشد. دسترسی به موتور برای نتظیم ساعت و یا تعویض باطری از قسمت زیرین ساعت امکان پذیر است. فرم کلی ساعت به صورت استوانه‌ای مورب در ساده ترین حالت خود است. زیگ استودیو ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﻮاد و آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎﻫﺎی زﯾﺎد ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ رسیده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ در ﺟﻬﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﺎرا ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

2 در انبار

شناسه محصول: T4 دسته: ,

توضیحات

این ساعت رومیزی که در استودیو زیگ طراحی شده، از بتن یکپارچه ساخته شده است. عقربه‌های آن مشکی رنگ و دارای ثانیه شمار قرمز می‌باشد. دسترسی به موتور برای نتظیم ساعت و یا تعویض باطری از قسمت زیرین ساعت امکان پذیر است. فرم کلی ساعت به صورت استوانه‌ای مورب در ساده ترین حالت خود است. زیگ استودیو ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﻮاد و آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎﻫﺎی زﯾﺎد ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ رسیده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ در ﺟﻬﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﺎرا ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اطلاعات بیشتر

وزن 700 g
ابعاد 9.5 × 10.5 cm

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…