ساعت رومیزی بتنی

تومان350,000

بدنه اصلی این ساعت از بتن میباشد. استودیو زیگ برای رسیدن به طرحی زیباتر قسمت پشتی بدنه را با قطعه‌ای چوبی پوشانده است. این درب با چهار مهره به بدنه اصلی متصل میشود و برای تنظیم ساعت و هم چنین تعویض باطری نیاز به باز کردن این درب میباشد. توجه کنید برای جلوگیری از آسیب رساندن به بدنه بتنی مهره ها با دست بسته شوند و نیاز به محکم کردن آن‌ها نیست. عقربه ها از جنس پلاستیک هستند و در درون قابی فرورفته قرار میگیرند. زیگ استودیو ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﻮاد و آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎﻫﺎی زﯾﺎد ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ رسیده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ در ﺟﻬﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﺎرا ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ رﯾﺰی ﺣﺠﻢ اﺻﻠﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻤﺎل زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﺸﻮد.

1 در انبار

شناسه محصول: T3 دسته: ,

توضیحات

بدنه اصلی این ساعت از بتن میباشد. استودیو زیگ برای رسیدن به طرحی زیباتر قسمت پشتی بدنه را با قطعه‌ای چوبی پوشانده است. این درب با چهار مهره به بدنه اصلی متصل میشود و برای تنظیم ساعت و هم چنین تعویض باطری نیاز به باز کردن این درب میباشد. توجه کنید برای جلوگیری از آسیب رساندن به بدنه بتنی مهره ها با دست بسته شوند و نیاز به محکم کردن آن‌ها نیست. عقربه ها از جنس پلاستیک هستند و در درون قابی فرورفته قرار میگیرند. زیگ استودیو ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﻮاد و آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎﻫﺎی زﯾﺎد ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ رسیده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ در ﺟﻬﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﺎرا ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ رﯾﺰی ﺣﺠﻢ اﺻﻠﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻤﺎل زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﺸﻮد.

اطلاعات بیشتر

وزن 950 g
ابعاد 16 × 9.5 × 6 cm